یدا کردن تعداد objects تصویر در MATLAB

یدا کردن تعداد objects تصویر در MATLAB

این برنامه تنها در صورتی درست کار می کند که پشت زمینه آن تیره باشد مثلا یک صفحه مشکی با چند شکل هندسی

قسمت اول : تصویر را در مطلب لود می کند و نمایش  می دهد.

قسمت دوم : rgb2gray تصویر را سیاه و سفید می کند . Thresholdمرزها را مشخص می کند ، که برای این کار باید از تابع graythresh استفاده کرد .im2bw تصویر را باینری می کند.

قسمت سوم :  نویز تصویر را از بین می برد . bwareaopen پیکسل های کمتر از ۳۰ را پاک می کند و فواصل خالی (Gap) را با تابع strel پر می کند

strel(‘disk’,2)

یک دایره به شعاع ۲ تشکیل می دهد که شعاع عددی غیر منفی باید باشد و عدد وسط آن دایره  را انتخاب می کند . imfill چاله ها را پر می کند و مرزها را مشخص می کند هر محدوده بسته را باholesنامگذاری می کند .

قسمت چهارم : محدوده ها را پیدا می کند مناطق مرزی را دنبال می کند و تعداد آنها را نشان می دهد . با گذاشتن noholes باعث می شود پردازش سریع تر شود label2rgb تصویر را رنگی می کند.

در انتها تعداد اشکال موجود در متغیر Count  قرار می گیرد .

کد برنامه:

 

 

RGB = imread(‘d:\test4.jpg’);              ۱

figure , imshow(RGB) ,title(‘Orginal image’)

 

I = rgb2gray(RGB);                              ۲

threshold = graythresh(I);

bw = im2bw(I,threshold);

imshow(bw) , title(‘threshold image’)

۳

bw = bwareaopen(bw,30);

se = strel(‘disk’,2);

bw = imclose(bw,se);

bw = imfill(bw,’holes’);

figure , imshow(bw) , title(‘fill image’)

[B,L] = bwboundaries(bw,’noholes’);                 ۴

Count=length(B)

figure , imshow(label2rgb(L)),title(‘RGB’)

منبع : http://programmer.blogsky.com

یک نظر ثبت شده است

بیژن

جولای 22, 2019

عالی

نظر خود را اینجا بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *